Slagerij Seelen

Tel: 040 286 2820

Privacy statement Slagerij Seelen Traiteur

Slagerij Seelen Traiteur
Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Slagerij Seelen Traiteur (KvK nummer 17181207), hierna aan te duiden als ‘Slagerij Seelen’.
Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld klant of leverancier van Slagerij Seelen.

Verwerking van persoonsgegevens Slagerij Seelen
Voor Slagerij Seelen is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Slagerij Seelen vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren. Slagerij Seelen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Slagerij Seelen verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. Het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), door u onder meer de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of om producten bij u af te leveren;
2. Het aangaan en uitvoeren van de met leveranciers gesloten contracten;
3. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
4. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
5. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
7. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen;
8. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
9. Om u te informeren over onze nieuwe producten en/of diensten en/of aanbiedingen;
10. Voor het verbeteren van onze website en dienstverlening.

Rechtsgrond voor de verwerking
Slagerij Seelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en derhalve ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens
Voor de uitvoering van onze diensten/het leveren van producten hebben we persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de dienst die wij voor u verrichten of het product dat wij aan u leveren. Alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de desbetreffende dienstverlening/levering van de producten zullen door ons worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:
– NAW-gegevens (voor- en/of achternaam en/of voorletter(s));
– Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
– Geslacht;
– Bank- en betaalgegevens.

Slagerij Seelen verwerkt geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Slagerij Seelen niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden uitsluitend door Slagerij Seelen verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Slagerij Seelen maakt gebruik van een derde partij voor onder andere:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement.
Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Slagerij Seelen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn
Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Slagerij Seelen digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd.
Beveiliging van persoonsgegevens
Slagerij Seelen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Heeft u nog vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040 – 286 28 20 of stuur een e-mailbericht aan info@slagerijseelen.nl.

Wettelijke regels bij verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Slagerij Seelen onder meer gebonden aan de volgende wet- en regelgeving:
• Algemene Verordening Gegevensbescherming en;
• Uitvoeringswet AVG.

Uw rechten
Op grond van de wet- en regelgeving heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u hieronder op een rij.
Inzagerecht
U heeft het recht de door Slagerij Seelen verwerkte persoonsgegevens in te zien.
Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Slagerij Seelen en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U kunt bij ons een verzoek indienen om de door u aan Slagerij Seelen verstrekte persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U heeft in dat geval het recht deze gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
In het geval wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.
Identificatie wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten
Slagerij Seelen hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van ons bedrijf dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende manieren aan ons kenbaar worden gemaakt:
a) Telefonisch door contact met ons op te nemen, telefoonnummer 040 – 286 28 20 of;
b) Schriftelijk door de klacht te versturen aan info@slagerijseelen.nl

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan door Slagerij Seelen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Slagerij Seelen: www.slagerijseelen.nl
Slagerij Seelen kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy statement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
040 – 286 28 20
 info@slagerijseelen.nl
www.slagerijseelen.nl

Deze website plaatst functionele en analytische cookies. Daarmee maken wij onze website gebruiksvriendelijker. Je blijft anoniem, omdat in deze cookies geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze privacy- en cookiepolicy.  Meer info

Shopping cart close